Zameranie

Občianske právo

 • právne zastupovanie v súdnych konaniach (občiansko-, pracovnoprávne spory)
 • právne poradenstvo v oblasti vlastníctva - vlastnícke právo, užívanie a prevody nehnuteľností, iné majetkové práva
 • príprava a pripomienkovanie zmlúv a iných dokumentov
 • právne stanoviská k prípadom z oblasti občianskeho a pracovného práva

Obchodné právo

 • príprava a pripomienkovanie zmlúv
 • všeobecné a interné dokumenty obchodných spoločnosti (založenie právnych subjektov, manažment valných zhromaždení, zmeny sídla, zvýšenia alebo zníženia základného imania a pod.)
 • právne poradenstvo pri zmenách alebo prevodoch obchodných spoločností, podielov, akcií, pri zlúčení, splynutí, premene spoločností
 • due diligence
 • poradenstvo pri investičných a outsourcingových projektoch
 • corporate governance
 • zastupovanie v súdnych a správnych konaniach
 • právne poradenstvo pri riešení sporných alebo problémových pohľadávok
 • právne stanoviská v prípadoch z oblasti obchodného práva

Práva duševného vlastníctva

 • príprava a pripomienkovanie zmlúv a iných dokumentov
 • zastupovanie a poradenstvo v oblasti autorského práva, práva obchodných mien, ochranných známok, práva na ochranu osobnosti, práva hospodárskej súťaže, ochrany osobných údajov a software

Všeobecný podnikateľský právny servis

 • poradenstvo a právny audit v rámci procesov v spoločnosti s ohľadom na ich súlad s platnými právnymi predpismi