Ľudia

JUDr. Andrea Kubányiová (rod. Cehláriková) je advokátom, členom Slovenskej advokátskej komory a garantuje kvalitu služieb poskytovaných kanceláriou.

Životopis

Andrea Kubányiová (rod. Cehláriková) je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti končí svoje postgraduálne štúdium na tejto fakulte so zameraním na tému: Zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností, Corporate governance, v externej forme štúdia.

Prvé skúsenosti s právnou praxou nadobudla už počas štúdia práva v komerčno-právnej a neskôr v advokátskej kancelárii v Bratislave. Po absolvovaní štúdia práva na univerzite v roku 1997 pracovala ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii v Bratislave, potom ako právnik, neskôr vedúci právneho oddelenia, v komerčnej sfére veľkých a stredných podnikateľských subjektov so slovenským aj zahraničným kapitálom. Počas svojej doterajšej praxe spolupracovala a naďalej spolupracuje s právnikmi, advokátskymi a patentovými kanceláriami v zahraničí (napr. z Rakúska, Chorvátska, Rumunska, Ruska Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Talianska, Holandska, Poľska, USA). Od januára 2003 je samostatným licencovaným právnikom, špecializujúcim sa na oblasť práva obchodných spoločností a zmluvného práva, práv duševného vlastníctva, občianskeho a obchodného práva. Poskytuje tiež všeobecný podnikateľský právny servis.

Využívajúc svoje skúsenosti z právnej praxe JUDr. Kubányiová (rod. Cehláriková) pripravila a prednáša na konferenciách, prednáškach a seminároch pre študentov práva, top a stredný manažment a iných študentov na témy spojené s corporate governance, obchodným právom a občianskym právom. Stala sa spoluautorkou troch autorských kolektívov, ktoré spracovali dve knihy s komentárom k Obchodnému zákonníku Slovenskej republiky a články týkajúce sa jej oblasti výskumu. Je autorkou viacerých ďalších článkov z oblasti obchodného práva, predovšetkým práva obchodných spoločností, venovaných podnikateľom.

Spolupracuje so Slovenským (v súčasnosti sa transformujúcim na Stredoeurópsky) inštitútom Corporate Governance a s Európskym centrom pre porovnávacie obchodné právo a právo obchodných spoločností (European Centre for Comparative Commercial and Company Law, www.c-law.org).

Hovorí anglicky, nemecky, francúzsky a rusky.